វគ្គសិក្សាសរសេរកូដនិងឌីស្សាញ

មេរៀនជាភាសាខ្មែរនិងមានការពន្យល់លម្អិត។

 • HTML & CSS

  វគ្គសិក្សាណែនាំបង្កើតគេហទំព័រ​ជាមួយ HTML និង CSS

  កម្រិត៖ ទើបតែចាប់ផ្តើម

  មកដល់ឆាប់ៗនេះ
 • JavaScript

  វគ្គសិក្សាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាសា JavaScript

  កម្រិត៖ ទើបតែចាប់ផ្តើម

  មកដល់ឆាប់ៗនេះ
 • Svelte

  វគ្គសិក្សាបង្កើតគេហទំព័រជាមួយនឹង SvelteKit

  កម្រិត៖ អ្នកមានបទពិសោធន៍ខ្លះស្រាប់

  មកដល់ឆាប់ៗនេះ
 • Django

  វគ្គសិក្សាបង្កើត REST API ជាមួយនឹង Django

  កម្រិត៖ អ្នកមានបទពិសោធន៍ខ្លះស្រាប់

  មកដល់ឆាប់ៗនេះ
 • Adobe Illustrator

  វគ្គសិក្សាណែនាំប្រើប្រាស់កម្មវិធី Adobe Illustrator

  កម្រិត៖ ទើបតែចាប់ផ្តើម

  មកដល់ឆាប់ៗនេះ