← ទៅទំព័រដើម

រៀនឌីស្សាញ UI ជាមួយនឹងកម្មវិធី Figma

ប្រភេទវគ្គសិក្សា៖ រចនាទម្រង់កម្មវិធី

កម្រិត៖ ទើបតែចាប់ផ្តើម

វីដេអូណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Figma ដើម្បីចាប់ផ្តើមចេះជំនាញរចនា UI (UI design)។

Thumbnail of a video about វគ្គសិក្សាណែនាំប្រើប្រាស់កម្មវិធី Figma

ជំពូក